تاریخ : 1399-03-14 18:47:10
مطالب مشابه
ویدیو زندگی مشترک از کانال رضا
دکتر یداله دمیرچی در رابطه با یکی از مشکلات رایج زوجین و مشاوره اشتباه آنها با افراد کار نابلد صحبت های ارزنده ای ارائه داده اند. مرکز مشاوره اکسیر www.psychoexir.com
دکتر یداله دمیرچی در رابطه با یکی از مشکلات رایج زوجین و مشاوره اشتباه آنها با افراد کار نابلد صحبت های ارزنده ای ارائه داده اند. مرکز مشاوره اکسیر www.psychoexir.com
در این ویدئو نیز یکی دیگر از نیازهای اساسی مردان در زندگی مشترک و راه برآوردن آن توضیح داده می شود. با آگاهی از این نیازها و روش برآوردن آن ها، می توانید رضایت و محبت همسرتان را جلب کنید و زندگی زناشویی عاشقانه و آرامی برای خود بسازید.
در این ویدئو و ویدئوهای بعدی، نیازهای اساسی زنان در زندگی مشترک و راه برآوردن آن ها توضیح داده می شود. با آگاهی از این نیازها و روش برآوردن آن ها، می توانید رضایت و محبت همسرتان را جلب کنید و زندگی زناشویی عاشقانه و آرامی برای خود بسازید.
در این ویدئو -آخرین ویدئو از سری ویدئوهای نیازهای اساسی زنان در زندگی مشترک- آخرین نیاز زنان در زندگش زناشویی توضیح داده می شود. با آگاهی از این نیازها و روش برآوردن آن ها، می توانید رضایت و محبت همسرتان را جلب کنید و زندگی زناشویی عاشقانه و آرامی برای خود بسازید
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .