یکی از راه های خداشناسی که در 11 آیه از قرآن با لفظ «و من آیاته» شروع میشود، تفکر و تدبر در خلقت است؛ یعنی توجه به محیط پیرامون که یکی از طرق آن سیر و سیاحت در زمین و اندیشیدن است... آدرس سایت ما: http:/samennashr.ir کانال آپارات ما: https://www.aparat.com/samenir «ثامن TV» وابسته به بنیاد مذهبی ثامن؛ شماره همراه بنیاد مذهبی ثامن 09905995441 کانال تلگرام بنیاد مذهبی ثامن: telegram.me/BmSamen
تاریخ : 1399-03-17 10:32:54
مطالب مشابه
یکی از راه های خداشناسی که در 11 آیه از قرآن با لفظ «و من آیاته» شروع میشود، تفکر و تدبر در خلقت است؛ یعنی توجه به محیط پیرامون که یکی از طرق آن سیر و سیاحت در زمین و اندیشیدن است... آدرس سایت ما: http:/samennashr.ir کانال آپارات ما: https://www.aparat.com/samenir «ثامن TV» و...
یکی از راه های خداشناسی که در 11 آیه از قرآن با لفظ «و من آیاته» شروع میشود، تفکر و تدبر در خلقت است؛ یعنی توجه به محیط پیرامون که یکی از طرق آن سیر و سیاحت در زمین و اندیشیدن است... آدرس سایت ما: http:/samennashr.ir کانال آپارات ما: https://www.aparat.com/samenir «ثامن TV» و...
یکی از راه های خداشناسی که در 11 آیه از قرآن با لفظ «و من آیاته» شروع میشود، تفکر و تدبر در خلقت است؛ یعنی توجه به محیط پیرامون که یکی از طرق آن سیر و سیاحت در زمین و اندیشیدن است... آدرس سایت ما: http:/samennashr.ir کانال آپارات ما: https://www.aparat.com/samenir «ثامن TV» و...
یکی از راه های خداشناسی که در 11 آیه از قرآن با لفظ «و من آیاته» شروع میشود، تفکر و تدبر در خلقت است؛ یعنی توجه به محیط پیرامون که یکی از طرق آن سیر و سیاحت در زمین و اندیشیدن است... آدرس سایت ما: http:/samennashr.ir کانال آپارات ما: https://www.aparat.com/samenir «ثامن TV» و...
یکی از راه های خداشناسی که در 11 آیه از قرآن با لفظ «و من آیاته» شروع میشود، تفکر و تدبر در خلقت است؛ یعنی توجه به محیط پیرامون که یکی از طرق آن سیر و سیاحت در زمین و اندیشیدن است... آدرس سایت ما: http:/samennashr.ir کانال آپارات ما: https://www.aparat.com/samenir «ثامن TV» و...
یکی از راه های خداشناسی که در 11 آیه از قرآن با لفظ «و من آیاته» شروع میشود، تفکر و تدبر در خلقت است؛ یعنی توجه به محیط پیرامون که یکی از طرق آن سیر و سیاحت در زمین و اندیشیدن است... آدرس سایت ما: http:/samennashr.ir کانال آپارات ما: https://www.aparat.com/samenir «ثامن TV» و...
یکی از راه های خداشناسی که در 11 آیه از قرآن با لفظ «و من آیاته» شروع میشود، تفکر و تدبر در خلقت است؛ یعنی توجه به محیط پیرامون که یکی از طرق آن سیر و سیاحت در زمین و اندیشیدن است... آدرس سایت ما: http:/samennashr.ir کانال آپارات ما: https://www.aparat.com/samenir «ثامن TV» و...
یکی از راه های خداشناسی که در 11 آیه از قرآن با لفظ «و من آیاته» شروع میشود، تفکر و تدبر در خلقت است؛ یعنی توجه به محیط پیرامون که یکی از طرق آن سیر و سیاحت در زمین و اندیشیدن است... آدرس سایت ما: http:/samennashr.ir کانال آپارات ما: https://www.aparat.com/samenir «ثامن TV» و...
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .