گویندگان به ترتیب اجرا: فرزاد ذلقی، میترا اللهیاری، ابولفضل حسن زاده، نسرین مویدنیا؛ نویسنده: حمید حسینی؛ ادیتور: سمیه ملکی؛ دبیربخش: میترا اللهیاری؛ سردبیر: ندا کشاورز؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
تاریخ : 1399-03-04 21:46:53
مطالب مشابه
گویندگان به ترتیب اجرا: فرزاد ذلقی، میترا اللهیاری، ابولفضل حسن زاده، نسرین مویدنیا؛ نویسنده: حمید حسینی؛ ادیتور: سمیه ملکی؛ دبیربخش: میترا اللهیاری؛ سردبیر: ندا کشاورز؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
محمدحسن معیری معروف به رهی معیری؛ گویندگان به ترتیب اجرا: میترا الهیاری، فرزاد ذلقی، ابولفضل حسن زاده، نسرین مویدنیا؛ گردآوری: زهرا حیدری؛ ادیت: بهاره شاه محمدی؛ دبیربخش: میترا الهیاری؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
گویندگان به ترتیب اجرا: فرزاد ذلقی، میترا اللهیاری، نسرین مویدنیا، ابولفضل حسن زاده؛ نویسنده: حمید حسینی؛ ادیتور: بهاره شاه محمدی؛ دبیربخش: میترا اللهیاری؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
گویندگان به ترتیب اجرا: فرزاد ذلقی، میترا اللهیاری، نسرین مویدنیا و ابولفضل حسن زاده؛ گردآوری: سمیه ملکی؛ ادیتور: بهاره شاه محمدی؛ دبیربخش: میترا اللهیاری؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
گویندگان به ترتیب اجرا: فرزاد ذلقی، میترا اللهیاری، ابولفضل حسن زاده، نسرین مویدنیا؛ گردآوری: آذر مهربانی؛ ادیتور: بهاره شاه محمدی؛ دبیربخش: میترا اللهیاری؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
گویندگان به ترتیب اجرا: فرزاد ذلقی، میترا اللهیاری، ابولفضل حسن زاده، نسرین مویدنیا؛ نویسنده و ادیتور: سمیه ملکی؛ دبیربخش: میترا اللهیاری؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
نودوپنجمین سالروز تولد جلیل شهناز
All Rights Reserved - باز نشر مطالب سایت تنها با ذکر نام سایت مجاز می باشد .